Kullanıcı Girişi

Ana Sayfa
Tematik Alanların Kapsamı
Kullanıcı Kayıt
 

EĞİTİM – ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI

Modüler programlama, öğrenme-öğretme sürecinde içeriğin anlamlı küçük parçalar halinde modüller olarak tasarlandığı, yeterlik geliştirme amaçlı ve bireysel öğrenmeye dayalı eğitim ortamını gerektiren program yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Programın uygulanması modül adı verilen bireysel öğrenmeye dayalı, esnek, öğrencilerin bireysel hızda ilerlemesine olanak sağlayan, ekonomik, bölgesel farklılıklara cevap verebilen kendine özgü öğretim materyallerini gerektirir.

Geleneksel eğitim-öğretim ortamlarında içerik tasarımı üniteler ve konular biçiminde ve toplu öğretime göre planlanırken, modüler yapıda her bir öğrenme, içinde kendi başına bir anlam taşır ve biri öğrenilmeden diğerine geçilmez. Modüler sistemin özellikleri şunlardır:

 • Bireysel beceri esnekliği, (Öğrenilecek yeni becerilere kolaylıkla adapte olabilme.)
 • Eğitim program esnekliği (Zaman, ortam, mekân açısından esneklik.)
 • Sunum esnekliği (Öğrencilerin aynı konuları farklı yöntemlerle öğrenebilmesi.)
 • Mesleki eğitim-genel eğitim uyumunu kolaylaştırma.

Modüler sistemde öğrenciler gelecekteki fikirlerine veya gelecekteki mesleklerine uygun uzmanlık alanı seçmekte özgürdür. Her öğrenci, okulun sunduğu çerçevede alan ve dal seçimi yapar. Seçtiği mesleğe yönelik yeterlikleri ilgili alan ve dal modülleri ile kazanır. Bunlar meslekî becerileri kazanmak isteyen her öğrenci için alınması zorunlu olan modüllerdir.  Öğrenci modül almaya öncelikle temel olan ön koşul modüllerinden başlar. Seçimlerine göre diğer alanlardan alacağı farklı seçmeli modüller ile meslekî yeterliklerini genişletebilir.  Bazı modüller öğrencileri tüm alan ve mesleklerde kullanabilecekleri ortak beceriler konusunda eğitir. Bu ortak beceri modülleri temel yeterlikleri kazandırmayı amaçlar. Modüler sistemde öğrenme hızında farklılık olabilir ve öğrencilerin önceki çalışmaları dikkate alınır.

Ülkemizde modüler sistem “Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP)” kapsamında 2004-2005 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren pilot okullarda uygulanmaya başlanmıştır.  Çerçeve öğretim programları meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarına yönelik olarak diploma programı şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca tüm alanlarda, alanların altında yer alan diğer tüm meslekler için sertifika programı, olarak kısa süreli kurslar düzenlenmiştir.

Öğretim programları 4 yıllık olarak tasarlanmıştır. 9. sınıf programı tüm genel, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında ortak olarak okutulur. 9. sınıfın sonunda öğrenci ilgi duyduğu alanı belirler ve 10. sınıfta bu alanda eğitim-öğretime başlar.  Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren meslekî yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde mesleklerin bölgesel istihdam olanakları da dikkate alınır.

Eğitim ve öğretimde, öğrencilerin başarısını artıracak bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanır. Modüler öğretimde öğrencinin bireysel çalışması sağlanabilmeli, kendi hızına göre ilerleyebilmeli ve yeterliliğe dayalı amaçlara ulaşma düzeyi test edilerek daha sonraki modüllere geçişleri sağlanabilmelidir. Öğretmenin rolü ise her modül ve modül dizisi için uygun eğitsel yöntemleri tasarlamak, oluşturmak ve uygulamaktır. Bunun için önce öğrencilerin bireysel özelliklerine ve öğrenme stillerine uygun öğrenme yaklaşımları benimsenmeli ve öğrencilere en uygun öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır. Buna göre öğrenmede simülasyon, gösterme, rol yaptırma gibi yöntemler, beyin fırtınası, soru sorma, tartışma, grup çalışması gibi teknikler kullanılmalıdır.

Modüler sistemde eğitim-öğretim ortamları öğretmenin rehberliğinde, esnek ve bireysel öğrenmeye imkân sağlayan, işbirliğine dayalı biçimde tasarlanmalıdır. Öğrenme ortamları zengin, gerçek yaşamla bağlantılı, ilgi çekici olmalı ve öğrencinin kendi niteliklerini keşfetmesine imkân tanımalıdır.

Yukarıda genel özellikleri ile açıklanan ve günümüzde ülkemiz mesleki ve teknik eğitim sisteminde uygulanan modüler eğitim sistemi konusunda iyi örnekler genel olarak şu boyutlardan oluşabilir.

 • Modüler sistemin genelinde farklı bir uygulamayı içeren çalışmalar: Programın genel amaçları bağlamında farklı bir bakış açısını ve uygulamaları içermesi.
 • Sistemin uygulanması sırasında öğrenme öğretme sürecinde farklı bir uygulama yapılması: Modüllerin uygulanmasında çevre, okul yönetimi, öğretmen, öğrenci, veli vb. açılardan yapılan bazı etkili değişiklikler.
 • Modüllerin yapısında yapılan değişiklikle öğrenmeyi olumlu etkileyecek farklı uygulamalar.
 • Bireysel öğrenmeyi sağlayabilecek iyi örnekler.
 • Öğrencilerin esnek öğrenme ve bireysel hıza göre ilerlemelerini sağlayıcı iyi uygulamalar.
 • Öğrenme ortamının çeşitlendirilmesi, ilgi çekici hale getirilmesi.
 • Öğrenme ortamında okulun, öğretmenin çevrenin etkin rol aldığı çalışmalar.
 • Öğrenme ürünlerinin-öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde sisteme katkı sağlayıcı farklı yaklaşımlar.

Bu özellikler ve yanı sıra yukarıda belirtilmemiş olmakla beraber, mesleki ve teknik eğitim sistemimizde uygulanan eğitim-öğretim programının etkin biçimde uygulanmasını etkileyebilen iyi örnekler bu kapsamda değerlendirilecektir.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca IBF International Consulting sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.