Kullanıcı Girişi

Ana Sayfa
Tematik Alanların Kapsamı
Kullanıcı Kayıt
 

OKULDA-KURUMDA YAŞANAN BİR SORUNU ÇÖZME

Genel olarak eğitim kurumları bireylere olumlu davranış kazandırma amacına yönelik organizasyonlardır. Bu amaca dönük programlar uygularken kendi içlerinde pek çok sorunla da karşılaşırlar. Bu sorunları çözmek eğitim kurumlarından beklenen temel işlevlerdendir. Yaşanan sorunlar sistemden, mevzuattan, okul yönetiminden, öğretmenden, öğrenciden, çevreden, medyadan kısacası pek çok değişkenden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Örneğin mesleki – teknik eğitim kurumlarında özellikle 9. sınıfta yoğun biçimde yaşanan okul terki ve sınıf tekrarı sorunu örnek verilebilir. Bunun yanında güvenlik, zararlı alışkanlıklar, çocuklarda olabilen bazı davranış bozuklukları, okul malzemelerine zarar verme, görevleri - sorumlulukları yerine getirmeme, okulun fiziki yapısında, sosyal yaşam alanlarında, çevre düzenindeki olumsuzluklar vb. pek çok sorun bu kapsamda değerlendirilebilir.

Okulların nitelikli ve topluma uyum sağlayabilecek birey yetiştirme misyonları gereği bu sorunlarla baş etmeleri ve eğitim öğretimi sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam hazırlamaları temel görevlerindendir. Söz konusu sorunlar her ne kadar MEB merkez teşkilatının bazı düzenlemeler yapmalarını gerektiriyor olsa da yerelde ve okul bazında da “etkili okul” yapılanması içinde sorunlara çözüm aramak ve uygulamak gereklidir.

Ülkemizde mesleki – teknik eğitim kurumlarında gerek ulusal düzeyde gerekse bölgesel ya da okul düzeyinde yaşanan sorunlar vardır. Yaşanan bir sorunun çözümünün mesleki teknik eğitimde iyi örnekler kapsamında değerlendirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu yarışmanın diğer boyutlarına girecek bir içeriğe sahip olmayan bir örnek olmasıdır. Örnek vermek gerekirse “okul – endüstri işbirliği” kapsamındaki bir sorunu çözmek bu kategori içinde yer almamalıdır. Ya da öğretim ortamında öğrenci başarısını artırmaya dönük bir çalışma da “eğitim – öğretim programının uygulanması” başlığı kapsamında değerlendirilmelidir. Başka bir deyişle bu tema altında bir örneği diğer temalardan ayıran özellikler; (a) okulun günlük işleyişini etkileyici, (b) okul atmosferi içinde yönetici-öğretmen-öğrenci ilişkileri, (c) okulun fiziki yapısında yapılan etkili bir düzenleme, (d) olumsuz öğrenci davranışları ve alışkanlıkları vb. çözmeye yönelik özellikleri içermesi gereklidir.

Bunlara benzer çalışmalar ve bunların yanında yukarıda belirtilmemiş olmakla beraber mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yaşadıkları güncel bir soruna ilişkin iyi örnekler bu kapsamda değerlendirilecektir.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca IBF International Consulting sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.