Kullanıcı Girişi

Ana Sayfa
Tematik Alanların Kapsamı
Kullanıcı Kayıt
 

MESLEKİ EĞİTİMİN CAZİP HALE GETİRİLMESİ

Nitelikli insan gücüne sahip olmak gelişmiş ülkelerin temel hedeflerinden biridir. Bu açıdan bakıldığında mesleki-teknik eğitimin önemi herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Mesleki bilgi ve becerisi yüksek nitelikli insan gücüne sahip olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmeleri mümkün olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında özellikle gelişmekte olan ülkelerde ara insan gücü düzeyinde nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç vardır. Ülkemizde sanayi sektörünün yüzde 90’ lara varan düzeyde KOBİ ölçekli olması ara insan gücü düzeyinde mesleki eğitimin önemini bir kat daha artırmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda giderek olumlu yönde değişmekle beraber ortaöğretim düzeyinde mesleki eğitime yönelme konusunda sorunlar olduğu bilinmektedir. Çoğunlukla yükseköğretim talebi içinde yer alan çağ nüfusu diğer seçeneklerden sonra mesleki eğitimi düşünme konumunda yer almaktadır. Bu da mesleki-teknik ortaöğretimde gerek nitelik gerekse nicelik açısından sorunlar yaşanmasına yol açmaktadır.

Eğitim sistemimizde mesleki eğitime ilgiyi teşvik edecek düzenlemeler yapılmaya çalışılmakla birlikte, yeterli düzeyde olduğunu söylemek güçtür. Kalkınma planlarında uzun yıllardır temel eğitim sonrası çağ nüfusunun mesleki eğitime yönelme oranının yüzde 60’a çıkarılması hedefi konulmasına karşın bu orana henüz ulaşılamamıştır. Diğer yandan yeterli yönlendirme yapılamadığı için son seçenek olarak mesleki eğitime yönelen öğrenciler de nitelikli bir meslek eğitimi alamadıkları için işgücü piyasasında arz talep arasında hem bir nitelik sorunu, hem de yapısal bir işsizlik sorunu yaşanabilmektedir. Bu sorunun temel nedenlerinden biri de ülkemizde genel eğitim ile mesleki eğitim arasında derin bir ayrılık olması, başka bir deyişle sistemler arasında geçişler ya da bütünleşik program anlayışının uygulanmasındaki güçlükler olarak özetlenebilir.

Bütün bunlar mesleki eğitime ilginin artırılması gerektiğinin bir göstergesidir. Çünkü kalkınmanın ve güçlü ekonominin temel kaynağı olacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için çıkar yolların başında mesleki eğitim gelmektedir.

Uygulanmakta olan eğitim sistemi içinde mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi açısından iyi örnekler genel olarak şu boyutlardan oluşabilir:

  • Bölgesel olarak mesleki eğitime ilginin artmasını sağlayıcı çalışmalar ve ortaya çıkan somut olgular.
  • Ailelerin, öğrencilerin, işletmelerin vb. mesleki eğitime ilgisinin artmasını sağlayıcı etkinlikler ve ortaya çıkan somut bulgular.
  • Mesleki eğitimin cazip hale gelmesi için yapılmış araştırma, kamuoyu oluşturma, reklam, broşür, sergi, yarışma vb. çalışmalar yapma ve bunların sonucunda sağlanan somut gelişmeler.

Bu özellikler ve yanı sıra yukarıda belirtilmemiş olmakla beraber, mesleki ve teknik eğitimin cazip hale getirilmesini etkileyebilen iyi örnekler bu kapsamda değerlendirilecektir.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayın içeriğinden yalnızca IBF International Consulting sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.